loader

4417108_analytics_browser_stats_window_with_icon
Real-TimeReāllaiks

Statistics data is updated in real time.Statistikas dati tiek atjaunināti reāllaikā.

4417094_link_href_hyperlink_icon
3rd party integration via APITrešās puses integrācija, izmantojot API

Integrate with API and use as an add-on in your project.Integrējiet ar API palīdzību un izmantojiet kā sava projekta papildinājumu

4417116_navigation bar_web browser_icon
Customizable dashboardPielāgojams informācijas panelis

The dashboard is customizable to fit your needs.Informācijas panelis ir pielāgojams atbilstoši jūsu vajadzībām.

4417112_servers_arrow_migration_transfer_server_icon
Unlimited usersNeierobežots lietotāju skaits

Create unlimited users and customize access levels. Izveidojiet neierobežotu lietotāju skaitu un pārvaldiet piekļuves līmeņus.

AdvantagesPriekšrocības

Why choose us?Kāpēc izvēlēties mūs?

4417091_http_2_browser_fast_loading_speed_icon
Fast deploymentĀtra izvietošana

Deploy a turnkey solution in less than an hour. Ieviesiet mūsu risinājumu pāris stundu laikā.

4417093_laptop_computer_icon
Ease of useLietošanas ērtums

The interface is built for easy and intuitive use.Interfeiss ir izveidots ērtai un intuitīvai lietošanai.

4417112_servers_arrow_migration_transfer_server_icon
User-scalableLietotāja mērogojams

More cost efficient and user-scalable – add as many accounts as you need.Rentablāks un lietotājam pielāgojamāks — pievienojiet tik daudz kontu, cik nepieciešams.

4417110_builder_building site_crane_website_computer_icon
Project-scalableProjekta mērogojams

Your growth is considered – add as many projects as you can think of.Jūsu izaugsme tiek apsvērta – pievienojiet tik daudz projektu, cik vien varat iedomāties.

4417119_server_servers_stacked_icon
Your data is safeJūsu dati ir drošībā

Stop worrying about service provider data protection – TechAlytic is deployed on your hardware and is 100% under your control. Pārtrauciet uztraukties par pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzību — TechAlytic ir izvietots jūsu aparatūrā un ir 100% zem Jūsu kontroles.

4417092_fast_load_speed_website_server_icon
Unlimited dataNeierobežots datu apjoms

We do not set limits on the amount of data on the servers. You can use as much free space as you need.Mēs nenosakām ierobežojumus datu apjomam serveros. Varat izmantot tik daudz brīvas vietas, cik nepieciešams

Frequently asked questionsBieži uzdotie jautājumi

FAQBUJ

What if there's a data source TechAlytic doesn't cover, yet?Ko darīt, ja ir datu avots, ko TechAlytic vēl neaptver?

In general, TechAlytic covers most of the widespread tools out there and we will keep adding new ones. If you’re thinking about your custom (production) databases, you can connect those as well. That being said, if it’s something super exotic only you use, you can always just build your own integration.Kopumā TechAlytic aptver lielāko daļu plaši izplatīto rīku, un mēs turpināsim pievienot jaunus. Ja domājat par savām īpašajām datu bāzēm, varat arī tās pievienot. Tomēr, ja tas ir kaut kas īpaši eksotisks, ko izmantojat tikai Jūs, Jūs vienmēr varat izveidot savu integrāciju.

Does TechAlytic provide a data warehouse or can we run on our own one?Vai TechAlytic nodrošina datu noliktavu, vai arī mēs varam darboties savā?

One of many advantages of TechAlytic as a software runs on your data warehouse, so all your data stays with you all the time. Viena no daudzajām TechAlytic priekšrocībām kā programmatūra darbojas Jūsu datu noliktavā, tāpēc visi Jūsu dati vienmēr ir zem Jūsu kontroles

Who do we need on our team to be able to work with TechAlytic?Kas mums ir vajadzīgs mūsu komandā, lai varētu strādāt ar TechAlytic?

The only person you need is someone analytical who is able to use spreadsheets. TechAlytic is an enterprise-level data stack with the simplicity of spreadsheets. You would still need a tech-savvy person to integrate external data sources and deploy TechAlytic. Vienīgais, kas jums nepieciešams, ir analītiķis, kas spēj izmantot izklājlapas. TechAlytic ir augsta līmeņa datu struktūra ar izklājlapu vienkāršību. Tomēr, lai integrētu ārējos datu avotus un izvietotu TechAlytic, Jums joprojām būs nepieciešama tehniski izglītota speciālista palīdzība.

Ready to find out more? VAI GATAVS UZZINĀT VAIRĀK?
Request a Free DemoPieprasiet bezmaksas demonstrāciju
Who we areKas mēs esam

About UsPar mums

We are a team of financial analysis enthusiasts from Latvia. We founded TechAlytic to provide modern and reliable business analytics software for B2B clients from various industries. Our mission is to bring analytical data closer than ever before. We build bridges between data and people beneficially for the latter. We are always striving to create products to help other businesses succeed and flourish.Mēs esam finanšu analīzes entuziastu komanda no Latvijas. Mēs nodibinājām TechAlytic, lai nodrošinātu modernu un uzticamu biznesa analīzes programmatūru B2B klientiem no dažādām nozarēm. Mūsu misija ir padarīt analītiskos datus tuvāk nekā jebkad agrāk. Mēs veidojam tiltus starp datiem un cilvēkiem, kas ir izdevīgi pēdējiem. Mēs vienmēr cenšamies radīt produktus, lai palīdzētu citiem uzņēmumiem gūt panākumus un plaukt.

  • FA ADVISE SIA
  • 37-54  Dzirnavu street
, Riga, 
Latvia
 Dzirnavu iela, Rīga, 
Latvija

  • VAT NO. LV40203048675

Our ContactMūsu kontakti

If you have additional questions or are interested in discussing cooperation opportunities, feel free to contact us.Ja Jums ir papildu jautājumi vai ir interese apspriest sadarbības iespējas, droši sazinieties ar mums.

Email:
E-pasts:

[email protected]